• info@albissro.sk

 • +421 (0)33/551 28 90

 • pondelok - štvrtok : 8:00-16:30, piatok 8:00-13:00

Venujte pozornosť nasledovným informáciam

Stačia Vám len 3 kroky ...

Vážení klienti,

v tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov. Na úvod by sme vám chceli vysvetliť, prečo sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Hlavným cieľom uvedeného spracovania je hlavne zjednodušiť Vám ďalšie nákupy,konkrétne po prihlásení už nie je potrebné uvádzať Vaše fakturačné a dodacie údaje, ďalej poskytnúť Vám aj informácie o vašich doterajších objednávkach a ich stavoch. A aj  ponúknuť vám najnovšie informácie o aktuálnych a nových produktoch a službách. Ďalším cieľom je poskytovať časovo obmedzené ponuky a praktické informácie, a to v písomnej alebo elektronickej forme. Snažíme sa vytvárať ponuky na mieru na základe segmentácie a profilovania a prezentovať vám iba relevantné ponuky produktov a služieb, aby ste neboli zaplavení ponukami produktov, ktoré už máte k dispozícii alebo ktoré nevyhovujú vašim potrebám.

Od 25. 5. 2018 je v platnosti nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od vás získali nový súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické z hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, zavolajte na našu linku : +421/33/5512890, alebo pošlite email na : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

OBSAH

 1. Kto je správca vašich osobných údajov? 
 2. Aké vaše osobné údaje spracúvame? 
 3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú? 
 4. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas? 
 5. Prečo dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu? 
 6. Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje? 
 7. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom? 
 8. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov? 
 9. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?  

 

 1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správca osobných údajov je spoločnosť : Albis s.r.o., P.O.BOX 49, 917 01  Trnava, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov.

 

 1. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiť ponuku produktov a služieb, ktorá by sa vám mohla páčiť a riešiť vaše potreby.

■ Základné identifikačne údaje – meno, sídlo, dátum narodenia, adresa bydliska, štátna príslušnosť, výška, váha, vzdelanie, zdravotný stav a fotografiu

■ Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.

■ Informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti, informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny. Na základe týchto údajov vám vieme odporúčať vhodné produkty a služby.

■ Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ.

■ Geolokačné údaje – geolokačné údaje z webového prehliadača. Tieto údaje môžu zvyčajne slúžiť na odporúčanie kontaktu na najbližšieho sprostredkovateľa alebo pobočku.

  

 1. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v životopise, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch.

Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

 

 1. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?

Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

■ ponuka produktov a služieb. Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru,

■ automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám,

■ prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov. Bez takto poskytnutého súhlasu vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať.

 

 1. PREČO DOCHÁDZA K PROFILOVANIU A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU?

Naša spoločnosť sa vám snažia poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb. Z tohto dôvodu vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu profilujeme. Na tento účel používame automatické informačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Podľa toho vám posielame individualizované správy a ponuky produktov a služieb našej spoločnosti.

Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže vás a vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby.

 

 1. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Súhlas ste udelili spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte.

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte.

Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

 

 1. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Na spracúvanie údajov na marketingové účely môžu mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov na marketingové účely. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.

 

 1. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

 

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu
 alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Môžete si ich upraviť vo Vašom profile po prihlásení, alebo nás informujte o tom a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V prípade že tak chcete urobiť, máte možnosť vymazať celý svoj profil a osobné údaje priamo v editácii, na konci svojho uživateľského profilu.

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť vo vašom profile ako i v našej spoločnosti, a to telefonicky na linke : +421/33/5512890, poslaním e-mailu na adresu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti alebo na korešpondenčnú adresu : Albis s.r.o., P.O.BOX 49, 917 01  Trnava

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

 

Hľadáte partnera so stabilným pôsobením na trhu ? Našli ste ho.

Na trhu práce pôsobime od roku 2005, máme množstvo spokojných klientov a dlhodobo spolupracujeme s "našimi" opatrovateľkami. Spokojnosť Vás všetkých je hnacím motorom v našej práci.

Po viacročnej skúsenosti v starostlivosti o ľudí odkázaných na opatrovanie vieme oceniť že naše Opatrovateľky a Opatrovatelia majú mimoriadne povolanie, ktoré si zaslúži vysoký rešpekt!

A práve z tohto dôvodu zastáva Albis úctivú a rodinnú spoluprácu.

Ponúkame našim Opatrovateľkám a Opatrovateľom istotu a podporu v jednaní s rodinami, úradmi ako i objednávateľmi v štyroch rôznych svetových jazykoch.

Máte záujem pomáhať seniorom v Nemecku priamo v ich domácnosti ?               

 • Nezáleží na vzdelaní
 • Nezáleží ani na Vašom veku
 • Máte sociálne cítenie
 • Máte aspoň základnú znalosť nemeckého jazyka

Veľké množstvo seniorov v Nemecku je nútených stráviť zvyšok života v Domove dôchodcov.

Ich život sa tak stáva smutným a beznádejným. Preto si radšej zvolia domácu starostlivosť, aby mohli prežiť zvyšok svojho života dôstojne a v pohodlí svojho domova.

Preto hľadajú :

 • domácu
 • opatrovateľku
 • zdravotnú starostlivosť

              

Nepožadujeme poplatky vopred

 

 •  zabezpečenie chodu  domácnosti - nákupy, varenie, pranie, žehlenie, upratovanie atď.
 •  dbať na hygienu seniora
 •  prechádzky
 •  dbať na pravidelné užívanie liekov
 •  polohovanie (ak sa jedná o ležiaceho seniora)

 

Všetky konkrétne požiadavky zašleme v Dotazníku k rodine /Fragebogen, akonáhle si Vás rodina vybrala.

 

Nepožadujeme poplatky vopred

Ak máte záujem, potrebujeme od Vás: 

 

 • Životopis s farebnou forografiou/ Personalbogen
  obsahuje údaje ktoré sú o Vás potrebné. Nemecké rodiny si podľa týchto údajov vyberajú, preto je dôležité aby bol v nemeckom jazyku. Pokojne nám ho však môžete zaslať i vo vašom materinskom jazyku a my ho do nemeckého jazyka upravíme.
 • kópiu Občianskeho preukazu
 • kópiu európskej zdravotnej kartičky poistenca
 • Výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • kópiu opatrovateľského kurzu - ak máte
 • Živnostenský list
  pracujete na slovenský alebo český ŽL, podľa toho, kde máte pobyt. ŽL je potrebný ! Musí byť vystavený na „Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť“. Váš pobyt je týmto legálny. Všetky odvody si platíte Vy v SR alebo ČR.
 • Formulár A1 
  o vystavenie tohto formuára si požiadate až keď máte platný ŽL. A1 je doklad o tom, že ste vedení v sociálnom systéme SR alebo ČR.
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
  je velmi dôležité! Je to poistenie v prípade ak sami spôsobíte v rodine škodu. 
 • Nemecký jazyk – v domácnosti budete nútení komunikovať a preto je dôležité aby ste sa dohovorili !
  V prípade potreby treba zavolať lekára, chodíte na nákupy, prípadne komunikujete s opatrovateľskou službou.      
  Majte prosím na pamäti že sa jedná o seniorov, ktorí už majú zaužívané svoje návyky a podľa toho sa prosím v rodine správajte. Myslite na to že aj vy raz budete starí a možno chorí ! 

 

Nepožadujeme poplatky vopred

 

 1. KROK

Registrácia a zaslanie všetkých potrebných dokumentov. Oznámite nám Vaše požiadavky ohľadne rodiny/klienta. Po ich obdržaní Vás začneme ponúkať.  V prípade ak si Vás rodina vyberie Vám možno zatelefonuje. Buďte prosím na túto možnosť pripravení! 

 

 1. KROK

Rodina si Vás vybrala. Od nás dostanete písomne všetky informácie o rodine /klientovi, následne Vám zašleme Zmluvu, ktorú podpíšete a zašlete nám naspäť.

 

 1. KROK

Vycestovanie. Ak máte záujem cestovať priamo z domu na nemeckú adresu, rezervujeme Vám miesto v dopravnej spoločnosti. Ak chcete cestovať vlakom alebo autobusom, myslite na to že si treba urobiť rezerváciu niekoľko dní vopred! Informácie o príjazde nám treba vopred nahlásiť.

 

Ak sme Vás zaujali, napište nám email, alebo nám zatelefonujte a dostanete podrobné informácie.

 

Nepožadujeme poplatky vopred

Adresa

Sídlo :

Poštová :

Šrobárova 6, 917 01 Trnava
Albis s.r.o., P.O.BOX 49, 917 01 Trnava

Telefón :
Fax :

+421/33/5512890
+421/33/5936169

email:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Koho tu máme

Práve tu je 8 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Čítanosť článkov
55921

Kontakt

Telefonovať alebo navštíviť nás môžete

 

pondelok - štvrtok
od 08.00 hod - 16.30 hod.

 

v piatok
od 08.00 hod – 13.00 hod.